top of page

Zásady a podmienky pre obrazy zhotovené na objednávku:

1. Každe dielo je originál a je opatrené certifikátom originality. Dielo je duševným majetkom autora a podlieha autorskému zákonu. Akékoľvek kopírovanie, propagovanie, šírenie či diela za účelom predaja nie je možné.

 

2. Dielo je zhotovené až po úvodnej konzultácii autorky a klienta a uhradením ceny diela kupujúci dáva súhlas autorke na spracovanie dohodnutého zadania podľa jej vlastného úsudku, estetického cítenia a osobitého výtvarného štýlu. Kupujúci si nemôže nárokovať akékoľvek dodatočné zmeny v už vytvorenom diele. Dielo nepodlieha reklamácii.

3. Autorka sa zaväzuje vytvoriť dielo ako pôvodný autor a za jeho pôvodnosť sama aj zodpovedá. Autorka nemá právo ponechať zhotovenie diela tretím osobám.

 

4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu diela v lehote stanovenej na faktúre. Ak to neurobí, objednávka sa automaticky ruší.

5. Vstupná konzultácia sa platí samostatne ako záloha za umelecké dielo. V prípade že kupujúci sa rozhodne nezakúpiť dielo od autorky, záloha za konzultáciu sa nevracia. V prípade, že kupujúci pristúpi k zhotoveniu výtvarného diela, bude mu odoslaná faktúra za tovar so sumou poníženou o zálohu za konzultáciu.

 

6. Autorka sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa dopredu dohodnutých kritérií a dodať hotové dielo kupujúcemu v lehote stanovenej na faktúre. Akékoľvek omeškanie dodania, je autorka povinná oznámiť kupujúcemu najneskôr 3dni pred dohodnutým dátumom dodania. Autorka si zároveň vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch odložiť dobu dodania diela, omeškanie však nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní. V prípade prekročenia lehoty omeškania sa autorka zaväzuje kupujúcemu vrátiť 20% z ceny diela.

bottom of page